Toiminta-ajatus

Tarjoamme lapsille turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön, missä aikuisella on aikaa kuunnella ja olla aidosti läsnä. Moniammatillinen tiimimme tekee pitkäjänteistä kasvatustyötä yhteistyössä vanhempien sekä muun lapselle tärkeän verkoston kanssa. Lastenpsykiatrinen osaaminen mahdollistaa myös intensiivisempää tukea tarvitsevien lasten hoidon.

Jokainen lapsi ja nuori nähdään ainutlaatuisena yksilönä. Jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on ja kaikilla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Pidämme tärkeänä ihmisen inhimillistä ja tasa-arvoista kohtaamista hänen elämäntilanteestaan riippumatta.  Aito kohtaaminen ja läsnäolo kiireettömässä ympäristössä luovat pohjan hyvälle yhteistyölle työntekijöiden, lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Jokaisella lapsella ja nuorella on kaksi omaohjaajaa, joka mahdollistaa luottamuksellisten ja turvallisten kiintymyssuhteiden kehittymisen. Kiintymyssuhteet tarjoavat lapselle korvaavia ja korjaavia kokemuksia, joilla on pitkällä tähtäimellä elämän mittainen merkitys lapsen identiteetin ja minäkuvan kehittymiselle. Turvallinen kiintymyssuhde perustuu aikuisen jatkuvaan saatavilla oloon, ennakoitavuuteen, rehelliseen vuorovaikutukseen sekä siihen, että lapsella on lupa tuoda esiin kaikenlaiset tunteensa. Lasten ja nuorten arkeen kuuluvat koulunkäynti sekä erilaiset kotiaskareet, joita tehdään yhdessä aikuisten kanssa. Samalla opitaan tärkeitä taitoja elämän varrelle.

Teemme intensiivisesti työtä koko perheen kanssa voimavarakeskeisellä työotteella.  Perhetyö rakentaa väylän lapsen, hänen vanhempiensa ja omaohjaajan väliselle työskentelylle.  Lapselle perhetyö tarjoaa mahdollisuuden elämäntarinan eheytymiseen. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti perheen tilanteen mukaan ja lapsen toiveita kuunnellen. Lapsen vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita yksiköihimme viettämään aikaa perheen kesken. Lapsen ja hänen vanhempansa välistä suhdetta tuetaan järjestämällä yhteistä aikaa ja toimintaa.

Teemme työtä vahvalla ammattitaidolla ja suurella sydämellä omaan arvopohjaamme nojaten. Lapsen mielipiteen kuuleminen on meille erityisen tärkeää. Toimintaamme määrittää lapsen tai nuoren etu ja se huomioidaan kaikessa toiminnassa. Lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus hänen omaa elämäänsä koskevissa ratkaisuissa on työskentelyn kulmakivi.