Tarjottavat palvelut

Peruspalvelut

 • Perushuolenpito (vaatteet, ravinto, lääkitys, harrastukset jne.)
 • Turvallinen koti
 • Hoito- ja kasvatussuunnitelman laadinta
 • Säännölliset raportoinnit sijoittajakunnalle ja tiivis yhteistyö sijoittajakunnan kanssa.
 • Oma-ohjaaja suhde; korjaavia kokemuksia, vuorovaikutusta ja tukea sekä läsnäoloa.
 • Ohjaaminen arkielämän perustaidoissa
 • Koulunkäynnin tukeminen
 • Iänmukaista toimintaa, oma harrastus
 • Perheen kanssa työskentely (mm. keskustelut, toiminnalliset tuokiot, kotiin viety perhetyö)
 • Tuki itsenäistymiskehitykseen
 • Lyhyt ja pitkäkestoisia sijoitusjaksoja avohuollon tukitoimena tai huostaanottotilanteissa

Erityispalvelut

 • Laaja-alainen psykiatrinen osaaminen
 • Intensiivihoito
 • Tehostettu perhetyö myös kotiuttamisprosessin tukena
 • Jälkihuolto lapsen ja nuoren tarpeiden mukaan, yhteistyössä sijoittajakunnan kanssa
 • Avohuollon tukitoimena räätälöityjä tukiviikonloppuja kotona asuville lapsille (keskimäärin 1-2 krt/kk) vanhempien jaksamista tukemaan
 • Myös arviointijaksoja sekä kriisisijoitus mahdollista